RD Neředín

 

Rodinný dům je umístěn na pozemku, který je prolukou ve stabilizovaném území. Navržený dům svým umístěním na pozemku a tvarovým uspořádáním rovněž splňuje podmínku vytvoření blokové struktury zástavby, kdy část vnitroblokové části pozemku za domem bude využita jako zahrada s odpočinkovou zónou a zelení. Stavba bude umístěna do lokality, která není přímo navázaná na tradiční venkovskou zástavbu. Stávající tradiční zástavba v centru obce tedy nebude ovlivněna.

Umístěním stavby na pozemku navržený rodinný dům zapadá do okolní zástavby. Základní úvaha byla navázat na tvarosloví domu, ke kterému návrh přiléhá. To se podařilo pomocí dvoupodlažní hmoty s plochou střechou, která přiléhá k sousednímu domu a respektuje jeho tvarosloví. Návaznost na sousední dům na opačné straně byla zajištěna mírným zvýšením hmoty, čímž se výškový přechod mezi oběma sousedy zmírnil. Svojí výškou stavba nepřekračuje výškovou hladinu okolních rodinných domů a proluku doplňuje o hmotu odpovídající charakteru přilehlého domu z ulice Západní.

Stavební čára je na dotčeném pozemku dvojí, jelikož každý ze sousedních domů leží v jiné vzdálenosti od veřejného prostranství. Návrh na tento jev reaguje dělením hmoty v rámci podlaží. Přízemní hmota vystupuje a drží stavební čáru s vyšším sousedním objektem a hmota v patře drží stavební čáru s nižším sousedním objektem. Tímto byl zajištěn prostorový soulad a plynulý přechod mezi oběma sousedními objekty.

V neposlední řadě je důležité zmínit, že přiléhající domy domy atriové. Navrhovaný dům tento prostorový model akceptuje a stává se také atriovým domem.

Povrchovou úpravou fasády je jednoduchá bílá hladká omítka, která nebude svou barvou vyčnívat mezi okolními domy. Kolem vstupu je použitý obklad z cihlových pásků připomínající nepálené cihly z jílu jako odkaz na tradiční venkovské bydlení s použitím tradičních přírodních materiálů. Střecha domu je navržena jako plochá s navrženou výškou atiky tak, aby zapadla do okolní zástavby a nepřevyšovala stávající výškovou hladinu střech domů. Dům je z ulice doplněn o stříšku, která je standardním doplňkem domů v ulici Západní.