Přestavba Váhostav ŽilinaURBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešené místo se nachází jižně od centra Žiliny při hlavní komunikaci Rajecká. Vybrané místo je charakteristické svou pozicí. Ze severní strany navazuje na
solitérní bytové domy, ze západu se napojuje na komunikaci Rajecká, jižní část navazuje přes parkovou část pozemku ke komunikačnímu uzlu - kruhovému
objezdu a směrem na východ se nachází v současné době nezastavěný pozemek a budova gymnázia.

Hlavní budova si zachovává svůj základní objem a charakter, je však do všech stran rozšířena o zavěšenou protihlukovou konstrukci teras. Přístavba garáží je
nenápadnou utilitární stavbou zapuštěnou více než z poloviny pod úroveň terénu. Hlavní vchod zůstává zachován od ulice Hlinská. Nachází se zde také vjezd
do horního podlaží garáží a nástupní schodiště na terasu nacházející se na střeše garáží. Opačná strana budovy je využita pro parkovací stání. Jsou zde
vjezdy do spodních podlaží garáží. V severní části v návaznosti na venkovní terasu je vytvořen prostor řešený jako zelená střecha. Snahou bude zachovat
maximální množství stromů. V jižní části budou zachovány parkovací kapacity a bude rozšířen prostor parčíku.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dynamická, hravá, složitá a zároveň jednoduchá. To jsou slova formující architektonické ztvárnění nové budovy, která vycházejí z důkladného porozumění
místu, zadání a dnešní době. Hranolovitost celku odráží funkčnost, praktičnost a charakter okolní zástavby. Na první pohled nepravidelné rozmíštění otvorů v
sekundární fasádě umocňuje dynamiku celé kompozice a vypovídá o volném členění vnitřní dispozice.

Základními skladebnými prvky jsou budova rozšířená o sekundární protihlukový plášť a přístavba garážového objektu.
Hlavní budova získává novou tvář. Díky zavěšenému systému teras ukončenému lehkým, nepravidelně perforovaným, sekundárním protihlukovým pláštěm
budova získává novou plasticitu a nový typ prostoru - mezi vnitřkem a vnějškem krytý prostor. Tento plášť zároveň umožní otvory zasklít, což vytvoří
plnohodnotnou akustickou bariéru pro vnitřní prostředí. Dalšími funkcemi sekundárního pláště je ukrytí venkovního požárního schodiště, ale také fasádní
clona omezující přehřívání v létě.

Hlavní vstup je zachován ve stávajícím místě a je zdůrazněn rozšířením otvoru v sekundární fasádě a krycí jednoduchou stříškou. U hlavního vstupu se
nachází prostorné venkovní schodiště propojující střešní terasu garáží s okolím. Terasu doplní zbývající plocha střechy řešená jako zelená.
Objekt garáží je utilitárními stavbou obdélníkového půdorysu uzpůsobeného tvaru parcely a svému okolí. V místě garážových stání se jedná o dispoziční
trojtrakt, část sklepních kójí tvarově navazuje na garáže a vyplňuje tak meziprostor mezi hlavní budovou a budovou garáží.